Đào tạo tiến sĩ

icon_2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ

(Bao gồm 2 chuyên ngành: Khoa học Quản lý và Quản lý Công)
Là Chương trình đào tạo và bồi dưỡng các nhà khoa học có hiểu biết sâu sắc về Quản lý và Quản lý Công. Tham gia khóa học, các nghiên cứu sinh sẽ thực hiện quá trình nghiên cứu khám phá để có những đóng góp mới về kiến thức và phương pháp luận trong lĩnh vực quản lý, quản lý công. Khi tốt nghiệp, các nghiên cứu sinh thực sự trở thành các chuyên gia nghiên cứu và tư vấn độc lập, được thừa nhận trong nước và quốc tế. Chương trình được triển khai từ năm 1980 và đến nay đã có hơn 130 nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sỹ Quản lý Kinh tế, hiện đang làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học và các viện nghiên cứu.

Lợi ích của chương trình

• Được rèn luyện để trở thành các nhà nghiên cứu, tư vấn có uy tín về các vấn đề của quản lý và quản lý công,
• Được phát huy năng lực thông qua các dự án nghiên cứu khoa học ứng dụng và tư vấn về quản lý và chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước và cho các doanh nghiệp,
• Được giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm với học viên cao học, sinh viên chuyên ngành Quản lý Kinh tế và Quản lý Công

Phương pháp đào tạo

• Lấy nghiên cứu sinh làm trung tâm.
• Nghiên cứu sinh phải trải qua thực tế và phương pháp tác động đa chiều.

Giảng viên

• Các Giáo sư, Phó Giáo sư của Đại học Kinh tế Quốc dân
• Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ đến từ các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, …
Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đến từ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khác như Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Đại học Nội vụ.