KẾ HOẠCH: Tổ chức cho sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2016-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––
Số: 905/KH-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức cho sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình
năm học 2016-2017
–––––––––––

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;
– Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;
– Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
– Quyết định 455/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/5/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 47 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;
– Quyết định số 2205/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành Đề án “đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học bậc Đại học hình thức đào tạo chính quy”;
– Quyết định số 168/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án “đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn

học bậc Đại học hình thức đào tạo chính quy”;
– Công văn số 435/ĐHKTQD-QLĐT ngày 11/4/2016 của Hiệu trưởng về Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Mục đích
Tạo điều kiện cho sinh viên chính quy có thể chủ động trong việc đăng ký học thêm 01 ngành đào tạo để được cấp thêm 01 bằng đại học thứ hai; đăng ký học thêm 01 chuyên ngành đào tạo thứ hai trong cùng ngành đào tạo với chuyên ngành đào tạo đang học để được cấp thêm 01 bảng điểm của chuyên ngành thứ hai; đăng ký học thêm các học phần trong chương trình đào tạo theo nhu cầu của bản thân để được cấp giấy chứng nhận kết quả quả học tập của các học phần đã hoàn thành;


3. Kế hoạch triển khai
Năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức 3 đợt đăng ký, dự kiến:
– Đợt 1:
+ Tiếp nhận đơn đăng ký: từ ngày 01/7/2016 đến 11/7/2016 tại Phòng 103-Nhà 10
+ Tổng

hợp nhu cầu, ra quyết định và duyệt trên hệ thống QLĐT: 16/7/2016
+ Sinh viên đăng ký học (theo lịch đăng ký học kỳ 1, năm học 2016-2017).

– Đợt 2:
+ Tiếp nhận đơn đăng ký: từ ngày 04/12/2016 đến 11/12/2016 tại Phòng 103-Nhà 10
+ Tổng hợp nhu cầu, ra quyết định và duyệt trên hệ thống QLĐT: 17/12/2016
+ Sinh viên đăng ký học (theo lịch đăng ký học kỳ 2, năm học 2016-2017).
– Đợt 3:
+ Tiếp nhận đơn đăng ký: từ ngày 02/5/2016 đến 09/5/2017 tại Phòng 103-Nhà 10
+ Tổng hợp nhu cầu, ra quyết định và duyệt trên hệ thống QLĐT: 16/5/2017
+ Sinh viên đăng ký học (theo lịch đăng ký học kỳ hè, năm học 2016-2017).
Chú ý: sinh viên có thể đăng làm đơn đăng ký và nộp tại các khoa/viện trước ngày 30/4/2017

Căn cứ vào Kế hoạch công việc trên, Hiệu trưởng giao cho Phòng QLĐT là đơn vị thường trực tổ chức triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, quy trình đề ra. Trong quá trình triển khai công việc có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị báo báo Hiệu trưởng (qua Phòng QLĐT) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng(để báo cáo);
– Các Khoa/Viện (để thông báo cho SV);
– P.TC-KT (để p/h thực hiện);
– Lưu TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Phạm Quang Trung

Nguồn: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1903

Hình ảnh về khoa
  • Tọa đàm nâng cao CL đào tạo

    DSC_7316
  • Ảnh kỷ yếu

    Tot nghiep
  • Hội nghị tổng kết NCKH SV

    DSC_3467