Cơ cấu tổ chức

So do to chuc

I. LÃNH ĐẠO KHOA
1. Trưởng khoa: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà

– Trưởng khoa là người đứng đầu khoa, quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của khoa.
– Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Trưởng Khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trưởng khoa được chọn trong số các giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý. Trưởng khoa phải có bằng tiến sỹ. Độ tuổi khi bổ nhiệm Trưởng khoa không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.
– Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng khoa theo các quy định của pháp luật hiện hành và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá các Trưởng khoa về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất đối với Trưởng khoa. Trưởng khoa không hoàn thành nhiệm vụ phải được thay thế kịp thời.
2. Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Mai Ngọc Anh
– Phó Trưởng khoa là người giúp việc cho Trưởng khoa tổ chức thực hiện một số công việc được Trưởng khoa phân công; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thay mặt Trưởng khoa giải quyết công việc của khoa khi được Trưởng khoa ủy quyền.
– Mỗi Khoa có không quá 2 Phó trưởng khoa (đối với viện là phó Viện trưởng). Phó trưởng khoa phải có bằng thạc sỹ trở lên, là giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý. Riêng Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ phải có bằng tiến sĩ.
– Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó Trưởng khoa. Độ tuổi khi bổ nhiệm Phó Trưởng khoa không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ. Nhiệm kỳ của Phó trưởng khoa theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa và có thể được bổ nhiệm lại;
– Tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình và thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Phó Trưởng khoa thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá các Phó Trưởng khoa về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất đối với các Phó Trưởng khoa. Phó Trưởng khoa không hoàn thành nhiệm vụ phải được thay thế kịp thời.

II. Lãnh đạo Bộ môn
1. Trưởng Bộ môn

Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế

TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy

Trưởng Bộ môn Quản lý xã hội

TS. Bùi Thị Hồng Việt

Trưởng Bộ môn Quản lý công nghệ

ThS. Lê Văn Thụ

 

– Trưởng Bộ môn là người đứng đầu Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Hiệu trưởng về các công tác của Bộ môn.
– Trưởng Bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa. Trưởng bộ môn phải là nhà khoa học có uy tín của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo tương ứng, có bằng tiến sỹ. Trường hợp đặc biệt, đối với bộ môn không phải chuyên ngành có thể bổ nhiệm người có bằng thạc sỹ làm Trưởng bộ môn. Phó Trưởng Bộ môn phải có bằngthạc sỹ trở lên.
– Nhiệm kỳ của Trưởng bộ môn, Phó Trưởng  Bộ môn là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn cụ thể và giới hạn về độ tuổi của Trưởng Bộ môn do Hiệu trưởng quy định  nhưng không vượt quá tuổi lao động quy định tại Bộ Luật lao động.
– Tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình và thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ môn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
– Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá các Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng bộ môn về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn không hoàn thành nhiệm vụ phải được thay thế kịp thời.

2. Phó Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế

TS. Mai Anh Bảo

Phó Trưởng Bộ môn Quản lý xã hội

ThS. Nguyễn Quang Huy

 

– Phó Trưởng Bộ môn là người giúp việc cho Trưởng Bộ môn tổ chức thực hiện một số công việc được Trưởng Bộ môn phân công; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn và Trưởng khoa về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Phó Trưởng Bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng Bộ môn và Trưởng khoa. Phó Trưởng bộ môn phải là nhà khoa học có uy tín của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo tương ứng, có bằng thạc sỹ trở lên.
– Nhiệm kỳ của Phó Trưởng Bộ môn là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
– Tiêu chuẩn cụ thể và giới hạn về độ tuổi của Phó Trưởng Bộ môn do Hiệu trưởng quy định nhưng không vượt quá tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
– Tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình và thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Phó Trưởng Bộ môn thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.
– Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá các Phó Trưởng bộ môn về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các Phó trưởng bộ môn không hoàn thành nhiệm vụ phải được thay thế kịp thời.

III. Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc Trung tâm

TS. Mai Anh Bảo

 IV. Ban điều hành Chương trình đào tạo cử nhân đại học Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh

Trưởng ban điều hành

PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà

Ủy viên thường trực

ThS. Phùng Minh Thu Thủy