Chức năng & nhiệm vụ
  • Chức năng nhiệm vụ của khoa
  • Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
  • Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và bồi dưỡng quản lý
lChức năng nhiệm vụ của khoa

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường;

3.Chủ trì tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo tại các bậc, hệ đào tạo;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

5.Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

6. Tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách và tư vấn cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức công, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;

7. Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

8. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

9. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

11. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của trường;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

lChức năng nhiệm vụ của bộ môn

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhómmôn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao.

3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạtđộng học thuậtnhằm nâng cao chấtlượngđào tạo.

4. Có trách nhiệm tổ chức thi, ra đề thi, chấm thi hết học phần các môn học do Bộ môn đảmnhiệm.

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

6. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

7. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

8. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bịcủa bộ môn

9. Thực hiện các nhiệmvụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng Khoa giao

lChức năng nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và bồi dưỡng quản lý

1. Trung tâm thuộc Khoa, là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của các Khoa, có chức năng nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn, ứng dụng khoa học vào các lĩnh vực quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ đào tạo khác. Nhân sự của Trung tâm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm không sử dụng biên chế của Trường.

2. Trung tâm có Giám đốc, Phó giám đốc, một số lao động hợp đồng (do Trường ký theo đề nghị của Trung tâm) và các thành viên là giảng viên của khoa và các đơn vị khác trong trường. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc do Giám đốc phân công.

3. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, tự trang trải các chi phí. Tổ chức thực hiện thu chi theo đúng quy tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và qui định của trường. Trung tâm có trách nhiệm góp một phần kinh phí cho Khoa và Trường theo quy chế thu chi nội bộ và kế hoạch giao hàng năm của Trường.

4. Hiệu trưởng quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính nội bộ của Trung tâm và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.

5. Nhiệm kỳ của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuổi khi bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm là không quá 55 đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc Trung tâm theo nhiệm kỳ của Giám đốc Trung tâm và có thể được bổ nhiệm lại

6. Tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình và thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

7. Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá các Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ phảiđược thay thế kịp thời.