DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
lTrưởng khoa
lPhó khoa
lBộ môn quản lý công nghệ