Bồi dưỡng tư vấn

Trung tâm bồi dưỡng, nghiên cứu và tư vấn quản lý

Giới thiệu
Tên đầy đủ: Trung tâm bồi dưỡng, nghiên cứu và tư vấn quản lý
Cấp quyết định thành lập: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Vị trí pháp lý hiện nay: Trung tâm thuộc Khoa Khoa học quản lý, là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của Khoa.
Chức năng, nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học vào các lĩnh vực quản lý, kinh tế và quản trị kinh doanh.
2. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cho các đơn vị, các cán bộ quản lý, các cá nhân theo nhu cầu phát triển của xã hội.
3. Tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về quản lý kinh tế theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.
4. Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến tư vấn, nghiên cứu và bồi dưỡng.
Cơ cấu tổ chức:
Giám đốc: ThS. Mai Anh Bảo Email: trungtam@khql-neu.edu.vn
Nhân lực: Trung tâm có đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo chuyên nghiệp, có đội ngũ giảng viên có trình độ cao là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các chuyên gia giàu kinh nghiệp đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia nước ngoài.