Thông báo V/v Đăng ký thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2017 (đợt 2)